Eivind Grøv style=

Eivind Grøv

Styreleder
Einar Ole Storli style=

Einar Ole Storli

Nestleder
Martin Lein Staveli style=

Martin Lein Staveli

Hovedkasserer
Nina Heie style=

Nina Heie

Hytteansvarlig
Vera style=

Vera

Styremedlem 1
Ola Rygg style=

Ola Rygg

Styremedlem 2
Robert Tangvold style=

Robert Tangvold

Varamedlem 2
Nelly Sundfær Maske style=

Nelly Sundfær Maske

Varamedlem 3